Information gällande nya tullregler

Carbon border adjustment mechanism (CBAM)

Från 1 oktober 2023 är importörer som importerar vissa slags varor av cement, elektricitet, gödselmedel, järn, stål, aluminium samt kemikalier från tredje land till EU skyldiga att rapportera till CBAM. Syftet med detta är att motverka risken förkoldioxidläckage. Rapporteringen sker kvartalsvis via Europeiska kommissionens IT-system som nu håller på att utvecklas. Rapporten ska ha kommit in senast en månad efter varje avslutat kvartal.
Från 1 januari 2026 måste ett så kallat CBAM-certifikat köpas för att täcka upp de utsläpp av växthusgaser som varorna genererat under produktionen. Dessa certifikat börjas att utfärdas from 1 januari 2025.

För mer information hänvisar vi till nedan websidor:

Länk till Tullverkets websida:

https://tullverket.se/foretag/internationellhandel/importeravaror/deklareravarorvidimport/gransjusteringsmekanismforkoldioxidvidimport.4.3e6caad21870dc6781c46d8.html

Länk till Europeiska kommissionens websida:

https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_sv

Länk till Regeringskansliets websida:

https://www.regeringen.se/artiklar/2023/06/gransjusteringsmekanismen-for-koldioxid-cbam-har-tratt-i-kraft/

Krav på dokumentation för vissa järn- och stålprodukter

Från 30 september 2023 är det förbjudet att importera eller köpa ett antal järn- och stålprodukter som bearbetats i länder utanför EU och som innehåller ryskt järn och stål.
Som importör måste du vid importtillfället kunna styrka att varorna inte innehåller ryskt järn eller stål. Detta kan du göra genom ett MTC (Mill test certificate). Tullverket godtar även bevisning i form av, faktura, följesedel, leverantörsdeklaration eller produktionsbeskrivning. Dokumenten måste innehålla uppgifter som visar ursprunget för det järn eller stål som använts i produkten. Om sådan dokumentation inte finns kan varan inte övergå till fri omsättning.

För mer information hänvisar vi till Tullverket:

Länk till Tullverket:

https://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/kravpadokumentationforvissajarnochstalprodukter.5.3e6caad21870dc6781c5ae6.html